ÞEMDIRBYSTË=AGRICULTURE  Vol. 97, No. 3 (2010) / ÞEMDIRBYSTË=AGRICULTURE  T. 97, Nr. 3 (2010)
Summaries / Santraukos

Content / Turinys

V. Boguþas, A. Kairytë, D. Jodaugienë

Soil physical properties and earthworms as affected by soil tillage systems, straw and green manure management

Þemës dirbimo sistemø átaka dirvoþemio fizikinëms savybëms ir sliekø kiekiui panaudojus ðiaudus bei þaliàjà tràðà

N. Sabienë, G. Kuðlienë, E. Zaleckas

The influence of land use on soil organic carbon and nitrogen content and redox potential

Þemës naudojimo átaka dirvoþemio organinës anglies bei azoto kiekiui ir oksidacijos-redukcijos potencialui

D. Feizienë, V. Feiza, A. Vaidelienë, V. Povilaitis, Ð. Antanaitis

Soil surface carbon dioxide exchange rate as affected by soil texture, different long-term tillage application and weather

Anglies dioksido apykaitos kitimas dirvoþemio pavirðiuje priklausomai nuo dirvoþemio granuliometrinës sudëties, ilgameèio tausojamojo þemës dirbimo ir oro sàlygø

V. Boguþas, A. Marcinkevièienë, R. Pupalienë

Weed response to soil tillage, catch crops and farmyard manure in sustainable and organic agriculture

Pasëlio piktþolëtumo kitimas skirtingai dirbant þemæ, naudojant tarpinius pasëlius ir mëðlà tausojamojoje bei ekologinëje þemdirbystëje

L. Ðarûnaitë, I. Deveikytë, Þ. Kadþiulienë

Intercropping spring wheat with grain legume for increased production in an organic crop rotation

Vasariniø kvieèiø ir pupiniø javø auginimas miðiniuose produktyvumui didinti ekologinëje sëjomainoje

V. Povilaitis, S. Lazauskas

Winter wheat productivity in relation to water availability and growing intensity

Þieminiø kvieèiø produktyvumas priklausomai nuo drëgmës pasiekiamumo ir auginimo intensyvumo

R. Velièka, N. Anisimovienë, R. Pupalienë, J. Jankauskienë, L. M. Butkevièienë, Z. Kriauèiûnienë

Preparation of oilseed rape for over-wintering according to autumnal growth and cold acclimation period

Rapsø pasiruoðimas þiemoti, priklausomai nuo augimo ir grûdinimosi laikotarpio trukmës

L. Novickienë, V. Gavelienë, L. Miliuvienë, D. Kazlauskienë, L. Pakalniðkytë

Comparison of winter oilseed rape varieties: cold acclimation, seed yield and quality

Þieminio rapso ávairiø veisliø palyginimas: grûdinimasis, sëklø derlius ir kokybë

Z. Jankauskienë, E. Gruzdevienë

Evaluation of Cannabis sativa cultivars in Lithuania

Sëjamosios kanapës (Cannabis sativa L.) veisliø ávertinimas Lietuvoje

H. Ç. Kaymak, İ. Güvenç, A. Gürol

Correlation between endogenous elements and development of hollowing in the root of radish (Raphanus sativus L.) cultivars

Ryðys tarp endogeniniø elementø kiekio ir valgomojo ridiko (Raphanus sativus L.) ðaknø tuðèiaviduriðkumo formavimosi 

G. Staugaitis, R. Rutkauskienë

Comparison of magnesium determination methods as influenced by soil properties

Magnio nustatymo metodø palyginimas priklausomai nuo dirvoþemio savybiø

G. Staugaitis, J. Maþvila, D. Ðumskis

Spatial distribution of pH data on the digital maps as affected by different soil sampling methods

Dirvoþemio ëminiø skirtingø paëmimo bûdø átaka pH duomenø erdviniam pasiskirstymui skaitmeniniuose þemëlapiuose