ÞEMDIRBYSTË-AGRICULTURE  T. 96, Nr. 4 (2009) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE  Vol. 96, No. 4 (2009)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius.  DIRVOTYRA  IR  AGROCHEMIJA

Chapter 1.  SOIL  SCIENCE  AND  AGROCHEMISTRY

E. Bakðienë.

Ilgalaikiai karbonatinio sapropelio tyrimai paprastajame iðplautþemyje

Long term research on calcareous sapropel in Haplic Luvisol

I. Kinderienë.

Organiniø tràðø ir tarpiniø pasëliø poveikis eroduoto dirvoþemio fizikinëms savybëms

The effect of organic fertilisers and catch crops on the physical properties of eroded soil

A. Maðauskienë, V. Maðauskas.

Azoto tràðø su klinoptilolitu átaka mineralinio azoto iðplovimui ið armens

The impact of nitrogen fertiliser containing clinoptilolite on nitrogen leaching from arable layer

II skyrius.  AUGALININKYSTË

Chapter 2.  CROP  PRODUCTION

E. Bakðienë, T. L. Nedzinskienë, A. Raþukas, O. Salina, J. Repeèkienë.

Ávairiø þemdirbystës sistemø efektyvumas maþo naðumo dirvoþemyje

Efficiency of various farming systems on an infertile soil

B. Butkutë, J. Cesevièienë.

Lygèiø kûrimas kvieèiø grûdø kokybæ vertinant spektrometru NIRS-6500. I. Grûdø kokybës ir optiniø duomenø bazës charakteristika

Development of equations for wheat grain quality assessment by a NIRS-6500 spectrometer. I. Grain quality and optical data base characterization

B. Butkutë, J. Cesevièienë.

Lygèiø kûrimas kvieèiø grûdø kokybæ vertinant spektrometru NIRS-6500. II. Lygèiø skaièiavimo modeliø palyginimas

Development of equations for wheat quality assessment by NIRS-6500 spectrometer. II. Comparison of calibration models

R. Dromantienë, I. Pranckietienë, G. Ðidlauskas, V. Pranckietis.

Tràðø su aminorûgðtimis átaka þieminiø kvieèiø derliui ir grûdø technologinëms savybëms

The effect of fertilisers containing amino acids on winter wheat grain yield and technological properties

D. Januðauskaitë.

Træðimo intensyvumo átaka vasariniø kvietrugiø produktyvumui ir lapijos chlorofilo indeksui

The effect of fertilisation intensity on spring triticale productivity and chlorophyll index in foliage

D. Januðauskaitë, O. Auðkalnienë, G. Pðibiðauskienë.

Skirtingo tankumo vasariniø mieþiø pasëlio lapijos chlorofilo indeksas ir jo ryðys su derliumi

Chlorophyll index of spring barley foliage and its relationship with the yield in the stands of different densities

S. Januðonis, R. Juodka, A. Benediktavièiûtë-Kiðkienë, R. Bobinienë, I. Skurdenienë, V. Ribikauskas.

The effect of the field bean variety ‛Ada’ on broiler growth and nutritional value of meat

Pupø veislës ‛Ada’ átaka broileriø augimui ir jø mësos maistinei vertei

R. Skuodienë, R. Repðienë.

Organiniø tràðø ir kalkinimo átaka segetalinei florai tausojamàjà sëjomainà taikant rûgðèiuose dirvoþemiuose

The effects of organic fertilisers and liming on segetal flora in a sustainable crop rotation on an acid soil

E. Vilèinskas, G. Dabkevièienë.

Pirmøjø auginimo metø dobilø (Trifolium spp.) rûðiø kiekybiniai ir kokybiniai poþymiai

Qualitative and quantitative characteristics of clover (Trifolium spp.) species in the first year of growing

III skyrius.  AUGALININKYSTËS  PRODUKTAI

Chapter 3.  CROP  PRODUCTION  PRODUCTS

E. Bartkienë, G. Juodeikienë, D. Vidmantienë, G. Zaborskienë, L. Baðinskienë, D. Kunkulberga.

Sëmenø panaudojimas kvietinës duonos gamybai

The use of flaxseed in the production of wheat bread

J. Jatkauskas, V. Vrotniakienë.

The influence of application of a biological additive on the fermentation and nutritive value of lucerne silage

Biologinio priedo átaka liucernø siloso fermentacijai ir maistinei vertei

IV skyrius.  AGROEKOLOGIJA

Chapter 4.  AGROECOLOGY

R. Karklelienë, M. Rubinskienë, P. Viðkelis.

Ekologiðkai augintø skirtingo sunokimo moliûgø (Cucurbitae) biologinës ir ûkinës savybës

Biological and agronomic properties of organically grown pumpkins (Cucurbitae) of different ripeness

D. Romanovskaja, G. Kalvane, A. Briede, E. Bakðienë.

Klimato ðiltëjimo átaka fenologiniø sezonø trukmës pokyèiams Lietuvoje ir Latvijoje

The influence of climate warming on the changes of the length of phenological seasons in Lithuania and Latvia 

V skyrius.  AUGALØ  APSAUGA

Chapter 5.  PLANT  PROTECTION

R. Asakavièiûtë, R. Lisova.

Skystøjø kompleksiniø tràðø poveikis bulviø produktyvumui ir þaladariø prevencijai

The influence of liquid complex fertilisers on potato yield and pest prevention

R. Mikaliûnaitë, Z. Dabkevièius.

The spread of ergot (Claviceps purpurea) on Poaceae plants and incidence on cereals in Lithuania

Skalsiø (Claviceps purpurea) sukëlëjo paplitimas migliniø ðeimos augaluose ir javuose Lietuvoje

R. Ðmatas.

Species structure and sex ratio of thrips (Thysanoptera) on winter rye (Secale cereale)

Tripsø (Thysanoptera) rûðinë sudëtis ir lyèiø santykis þieminiuose rugiuose (Secale cereale)