ÞEMDIRBYSTË-AGRICULTURE T. 95, Nr. 4 (2008) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 95, No. 4 (2008)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius.  ÞEMDIRBYSTË  IR  AGROCHEMIJA

Chapter 1.  CROP AND SOIL MANAGEMENT AND AGROCHEMISTRY

L. Tripolskaja, D. Romanovskaja, A. Ðlepetienë.

Ávairiø agropriemoniø átaka priesmëlio paprastojo iðplautþemio humusingumui

The effect of various soil and crop  management practices on the humus status in a sandy loam Haplic Luvisol

I. Liaudanskienë, A. Ðlepetienë, A. Velykis.

Þemës dirbimo ir sëjomainos átaka dirvoþemio anglies pokyèiams ekstrahuotose frakcijose

The effects of soil tillage and crop rotations on the changes of soil carbon in extracted fractions

D. Feizienë, G. Kadþienë.

The influence of soil organic carbon, moisture and temperature on soil surface CO2 emission in the 10th year of different tillage-fertilisation management

Organinës anglies, drëgmës ir temperatûros átaka dirvos pavirðiaus CO2 emisijai 10-aisiais ávairiø þemës dirbimo ir træðimo sistemø taikymo  metais

II skyrius.  AUGALININKYSTË

Chapter 2.  CROP  PRODUCTION

D. Januðauskaitë.

Mitybos azotu ir meteorologiniø veiksniø sàveikos átaka þieminiø kvietrugiø grûdø cheminei sudëèiai

The effects of the interaction between nitrogen nutrition and meteorological factors on the chemical composition of winter triticale grain

B. Petkevièienë.

Sëjos laiko ir veisliø átaka cukriniø runkeliø produktyvumui

The effects of sowing time and variety on sugar beet productivity

G. Ðabajevienë, S. Sakalauskienë, S. Lazauskas, P. Duchovskis, A. Urbonavièiûtë, G. Samuolienë, R. Ulinskaitë, J. Sakalauskaitë, A. Brazaitytë, V. Povilaitis.

Aplinkos temperatûros ir substrato drëgmës poveikis vasariniø mieþiø fiziologiniams rodikliams

The effect of ambient air temperature and substrate moisture on the physiological parameters of spring barley

M. Balèiûnas, Z. Jankauskienë.

Ávairaus tankumo linø pasëlio pluoðto iðeigos ir kokybës pokyèiai klojëjimosi metu

The changes in flax fibre content and quality during the dew-retting of flax stands of various densities

M. Balèiûnas, Z. Jankauskienë, A. Brazaitytë, P. Duchovskis.

Lapø indekso ir fotosintezës pigmentø dinamika ávairaus tankumo pluoðtiniø linø pasëlyje

The effect of plant stand density on flax leaf area index and content of photosynthetic pigments

S. Lazauskas, K. Rainys, R. Semaðkienë, V. Povilaitis, V. Rudokas.

Bulviø veisliø derliaus stabilumas ir priklausomumas nuo oro temperatûros bei krituliø

Stability of yield of potato varieties as affected by air temperature and precipitation

III skyrius.  AGROEKOLOGIJA

Chapter 3.  AGROECOLOGY

R. Romaneckienë, V. Pilipavièius, K. Romaneckas.

Ozono ir ultravioletiniø spinduliø (UV-B) poveikis baltøjø balandø augimui nevienodos temperatûros sàlygomis

The influence of ozone and UV-B radiation on fat-hen growth in different temperature conditions

K. Katutis.

Azoto junginiø kaita Nemuno þemupio vandenyje potvynio metu

The variation of the amount of the total nitrogen in the water in the lower Nemunas during flooding

IV skyrius.  ÞOLININKYSTË

Chapter 4.  GRASSLAND  HUSBANDRY

R. Vaièiulytë, R. Baèënas.

Ankðtiniø þoliø miðiniø su eraièinsvidrëmis produktyvumas ir paðarinë vertë

The productivity and feeding value of mixtures of legumes with Festulolium

V skyrius.  AUGALØ  APSAUGA

Chapter 5.  PLANT  PROTECTION

Z. Dabkevièius, J. Sinkevièienë, R. Semaðkienë, A. Sirvydas, P. Kerpauskas.

The effect of thermal treatment on spring barley seed infection and germination

Terminio sëklø apdorojimo átaka jø ligotumui ir daigumui