ÞEMDIRBYSTË-AGRICULTURE T. 95, Nr. 2 (2008) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 95, No. 2 (2008)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius.  ÞEMDIRBYSTË

Chapter 1.  CROP  AND  SOIL  MANAGEMENT

I. Deveikytë, R. Semaðkienë, A. Leistrumaitë.

Javø ir piktþoliø konkurencija ekologinës þemdirbystës sàlygomis

The competition between cereals and weeds under the conditions of organic agriculture

S. Èiuberkis, D. Oþeraitienë, S. Bernotas, D. Ambrazaitienë.

Dirvoþemio savybiø pokyèiai taikant tradicinæ ir supaprastinto rudeninio þemës dirbimo sistemas

Changes in the soil properties as affected by conventional and minimal soil tillage systems

II skyrius.  DIRVOTYRA  IR  AGROCHEMIJA

Chapter 2.  SOIL  SCIENCE  AND  AGROCHEMISTRY

E. Lapinskas.

Rhizobium ir mineralinio azoto reikðmë, formuojant asociatyvià azotà fiksuojanèià sistemà su vasariniais rapsais

The influence of Rhizobium spp. and mineral nitrogen on the formation of associative nitrogen fixing system with spring rape

D. Januðauskaitë, A. Velykis, A. Satkus.

Sunkaus priemolio dirvoþemio armens ir poarmenio gerinimo priemoniø poveikis mikrobiologiniams procesams

The influence of agricultural practices intended for the improvement of clay loam topsoil and subsoil on the microbiological processes

III skyrius.  AUGALININKYSTË

Chapter 3.  CROP  PRODUCTION

J. Lubytë, A. Antanaitis, Z. Vaiðvila, J. Maþvila, T. Adomaitis, J. Arbaèiauskas.

Sunkiøjø metalø koncentracija skirtingai træðtø þieminiø kvieèiø grûduose

The concentration of heavy metals in the grains of differently fertilised winter wheat crops

R. Skuodienë, N. Daugëlienë.

Daugiameèiø þoliø, panaudotø kaip þalioji tràða, átaka þieminiø kvietrugiø ir rugiø produktyvumui

The effect of perennial grasses used as green manure on the productivity of winter triticale and winter rye

V. Povilaitis, S. Lazauskas, V. Maðauskas, Ð. Antanaitis.

Vasariniø mieþiø derliaus modeliavimo DSSAT v 4.0.2.0 modeliu galimybës

The possibilities of spring barley yield simulation by the DSSAT v 4.0.2.0 model

IV skyrius.  AUGALØ  SELEKCIJA  IR  GENETIKA

Chapter 4.  PLANT  BREEDING  AND  GENETICS

J. Sprainaitienë, V. Ruzgas.

Nauja þirniø veislë ‛Simona’

The new pea variety ‛Simona’

A. Kulikauskas, G. Statkevièiûtë.

Aviþø belukðtiðkumo poþymio skilimas F2  ir jø atranka perspektyvioms linijoms

Oat naked-grain trait segregation in F2 plants and their selection for promising breeding lines

L. Lideikytë, I. Paðakinskienë, N. Lemeþienë, S. Nekroðas, J. Kanapeckas.

FISH assessment of ribosomal DNA sites in the chromosome sets of Lolium, Festuca and Festulolium

Ribosominës DNR saitø nustatymas FISH metodu Lolium, Festuca ir Festulolium chromosomose

O. Pivorienë, I. Paðakinskienë.

Genetic diversity assessment in perennial ryegrass and Festulolium by ISSR fingerprinting

Daugiameèiø svidriø ir eraièinsvidriø genetinës ávairovës atskleidimas naudojant ISSR þymenis