ÞEMDIRBYSTË-AGRICULTURE T. 94, Nr. 3 (2007) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 94, No. 3 (2007)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius.  AUGALININKYSTË  IR  AGROCHEMIJA

Chapter 1.  CROP  PRODUCTION  AND  AGROCHEMISTRY

J. Maþvila, Z. Vaiðvila, J. Arbaèiauskas, T. Adomaitis, A. Antanaitis, J. Lubytë.

Augalø derliaus ir jo kokybës priklausomumas nuo ilgalaikio træðimo azotu, fosforu ir kaliu smëlingame priemolyje

Dependence of agricultural crop yield and its quality on long-term fertilisation on sandy loam soils

V. Maðauskas, A. Maðauskienë, R. Repðienë, R. Skuodienë, Z. Brazienë.

Vidurio, Vakarø ir Pietvakariø Lietuvoje auginamø salykliniø mieþiø derliaus ir já formuojanèiø elementø variacija

The variation of yield forming traits and grain yield of spring malting barley grown on central, western and south-western Lithuania’s soils

D. Januðauskaitë, S. Lazauskas.

Mitybos azotu átaka þieminiø kvietrugiø produktyvumui

The effect of nitrogen nutrition on the productivity of winter triticale

J. Ðlepetys, J. B. Ðikðnianienë, Þ. Kadþiulienë, A. Brazaitytë, P. Duchovskis.

Aukðtesnës temperatûros, rûgðtaus substrato bei kadmio ir vario poveikis mëlynþiedëms liucernoms

The effect of higher temperatures, acid substrate, and cadmium and cooper on lucerne

G. Staugaitis, R. Laurë.

Lapø tràðø átaka vasariniø rapsø sëklø derliui, kokybei ir pelningumui

Leaf-feed fertilizer effect on the yield, quality and profitability of spring rape crops

E. Lapinskas.

Rhizobium leguminosarum bv. trifolii paplitimas ir simbiotinis fektyvumas ávairios genezës dirvoþemiuose skirtingai juos træðiant

Rhizobium leguminosarum bv. trifolii distribution and symbiotic efficiency in the soils of different genesis and fertilization

A. Ðlepetienë, J. Ðlepetys, F. Kavoliutë, I. Liaudanskienë, Þ Kadþiulienë.

Anglies, azoto, fosforo ir sieros pokyèiai Vakarø Þemaitijos natûraliose bei ávairiose agrarinëse þemënaudose    

Changes in carbon, nitrogen, phosphorus, and sulphur in West Samogitia natural and different agrarian land-use systems

A. Arlauskienë, S. Maikðtënienë.

Ankðtiniø augalø, kaip prieðsëliø, reikðmë azoto apytakos ciklui sëjomainos grandyse

The importance of legumes as preceding crops for nitrogen turnover in the crop rotation links

K. Katutis.

Neðmenø kiekio vandenyje kaita potvynio metu Nemuno þemupio pievose

The variation of the amount of impurities in water in the lower Nemunas during flooding

II skyrius.  ÞEMDIRBYSTË

Chapter 2.  CROP  AND  SOIL  MANAGEMENT

D. Feizienë, V. Feiza, S. Lazauskas, G. Kadþienë, D. Ðimanskaitë, I. Deveikytë.

The influence of soil management on soil properties and yield of crop rotation

Þemës dirbimo átaka dirvoþemio savybëms ir augalø derlingumui sëjomainoje

B. Jankauskas, G. Jankauskienë.

Soil protecting land use system for hilly-undulating landscape

Dirvosauginë kalvoto-banguoto kraðtovaizdþio þemënaudos sistema

III skyrius.  AUGALØ  PATOLOGIJA  IR  APSAUGA

Chapter 3.   PLANT  PATHOLOGY  AND  PROTECTION

A. Mankevièienë, Z. Dabkevièius, S. Supronienë, R. Maèkinaitë.

Mikroskopiniø grybø plitimo ir mikotoksinø kiekio þieminiø kvieèiø grûduose priklausomumas nuo jø nuëmimo laiko

The occurrence of fungi and mycotoxyn content in winter wheat grain in relation to harvesting time

I. Brazauskienë, E. Petraitienë, E. Povilionienë.

Fomozës (Leptosphaeria maculans) epidemiologijos ir jos iðplitimo indikatoriø tyrimai þieminiuose rapsuose

Investigation of indicators of phoma stem canker (Leptosphaeria maculans) epidemiology and disease incidence in winter rape

IV skyrius.  AUGALØ  SELEKCIJA  IR  GENETIKA

Chapter 4.  PLANT  BREEDING  AND  GENETICS

L. Lideikytë, I. Paðakinskienë.

Genomic composition of amphiploid × Festulolium braunii cultivars ‘Punia’ and ‘Rakopan’

Brauno eraièinsvidriø (×Festulolium braunii) veisliø ‘Punia’ ir ‘Rakopan’ genomo struktûros ypatumai

O. Pivorienë, I. Paðakinskienë.

Genetic differences between annual and perennial ryegrass revealed by ISSR markers and their sequence characteristics

Gausiaþiedës ir daugiametës svidrës genetinis skirtingumas pagal ISSR þymenis ir jø  sekø ávertinimas