ÞEMDIRBYSTË-AGRICULTURE T. 94, Nr. 2 (2007) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 94, No. 2 (2007)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius.  AUGALININKYSTË  IR  AGROCHEMIJA

Chapter 1.  CROP PRODUCTION AND  AGROCHEMISTRY

E. Jakienë, V. Venskutonis, V. Mickevièius.

Growth regulators for sugar beets

Augimo reguliatoriai cukriniams runkeliams

B. Butkutë, A. Mankevièienë.

Mikotoksinø kiekio ávertinimas grûduose ELISA metodu, naudojant skirtingus fotometrus

Estimation of mycotoxin content in grain by ELISA method using different photometers

J. Lubytë, A. Antanaitis, G. Staugaitis.

Natûraliø radionuklidø savitasis aktyvumas augalinëje produkcijoje, dirvoþemyje ir tràðose

Natural radionuclide specific activity in plant produce, soil and fertilizers

A. Antanaitis, Ð. Antanaitis, J. Lubytë, G. Staugaitis.

Antropogeniniø veiksniø átaka sunkiøjø metalø koncentracijai javø grûduose

The impact of antropogenic factors on the concentration of heavy metals in cereal grain

II skyrius.  ÞOLININKYSTË

Chapter 2.  GRASSLAND HUSBANDRY

R. Skuodienë.

Piktþoliø paplitimas trumpalaikiø kombinuotai naudojamø þolynø ir po jø auginamø þieminiø kvieèiø agrofitocenozëse

Weed incidence in the agrophytocenoses of short-term mixed-used swards and winter wheat grown after them

E. Butkuvienë, R. Butkutë.

Ganykliniø þolynø, árengtø paprastajame iðplautþemyje, pagerinimo bûdø palyginimas

The comparison of pasture improvement measures on swards arranged on a Haplic luvisol

N. Daugëlienë, R. Butkutë.

Ilgametës ganyklos derlingumo priklausomumas nuo þoliø botaniniø grupiø kaitos skirtingo dirvoþemio rûgðtumo ir træðimo sàlygomis

The productivity of long-term grassland as influenced by the variation of botanical groups of herbs under the conditions of different soil pH and fertilization

III skyrius.  AUGALØ  SELEKCIJA

Chapter 3.  PLANT  BREEDING

P. Tarakanovas, V. Ruzgas.

Study of genotype – environment interaction of winter wheat varieties with respect to grain yield

Þieminiø kvieèiø veisliø aplinkos ir genotipo sàveikos analizë pagal grûdø derliø