ÞEMDIRBYSTË-AGRICULTURE T. 94, Nr. 2 (2007) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 94, No. 2 (2007)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius.  AUGALININKYSTË  IR  AGROCHEMIJA

Chapter 1.  CROP PRODUCTION AND  AGROCHEMISTRY

EN/LT

E. Jakienë, V. Venskutonis, V. Mickevièius.

Growth regulators for sugar beets

Augimo reguliatoriai cukriniams runkeliams

LT/EN

B. Butkutë, A. Mankevièienë.

Mikotoksinø kiekio ávertinimas grûduose ELISA metodu, naudojant skirtingus fotometrus

Estimation of mycotoxin content in grain by ELISA method using different photometers

LT/EN

J. Lubytë, A. Antanaitis, G. Staugaitis.

Natûraliø radionuklidø savitasis aktyvumas augalinëje produkcijoje, dirvoþemyje ir tràðose

Natural radionuclide specific activity in plant produce, soil and fertilizers

LT/EN

A. Antanaitis, Ð. Antanaitis, J. Lubytë, G. Staugaitis.

Antropogeniniø veiksniø átaka sunkiøjø metalø koncentracijai javø grûduose

The impact of antropogenic factors on the concentration of heavy metals in cereal grain

 

II skyrius.  ÞOLININKYSTË

Chapter 2.  GRASSLAND HUSBANDRY

LT/EN

R. Skuodienë.

Piktþoliø paplitimas trumpalaikiø kombinuotai naudojamø þolynø ir po jø auginamø þieminiø kvieèiø agrofitocenozëse

Weed incidence in the agrophytocenoses of short-term mixed-used swards and winter wheat grown after them

LT/EN

E. Butkuvienë, R. Butkutë.

Ganykliniø þolynø, árengtø paprastajame iðplautþemyje, pagerinimo bûdø palyginimas

The comparison of pasture improvement measures on swards arranged on a Haplic luvisol

LT/EN

N. Daugëlienë, R. Butkutë.

Ilgametës ganyklos derlingumo priklausomumas nuo þoliø botaniniø grupiø kaitos skirtingo dirvoþemio rûgðtumo ir træðimo sàlygomis

The productivity of long-term grassland as influenced by the variation of botanical groups of herbs under the conditions of different soil pH and fertilization

 

III skyrius.  AUGALØ  SELEKCIJA

Chapter 3.  PLANT  BREEDING

EN/LT

P. Tarakanovas, V. Ruzgas.

Study of genotype – environment interaction of winter wheat varieties with respect to grain yield

Þieminiø kvieèiø veisliø aplinkos ir genotipo sàveikos analizë pagal grûdø derliø

LT TURINYS
EN CONTENTS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE