ÞEMDIRBYSTË-AGRICULTURE T. 94, Nr. 1 (2007) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 94, No. 1 (2007)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius.  ÞEMDIRBYSTË

Chapter 1.  AGRICULTURE

S. Maikðtënienë, A. Ðlepetienë, L. Masilionytë.

Verstuvinio ir neverstuvinio pagrindinio þemës dirbimo poveikis glëjiðkø rudþemiø savybëms ir agrosistemø energetiniam efektyvumui

The effect of mouldboard nouldbo and ploughless primary soil tillage on the properties of Endocalcari – Endohypogleyic Cambisol and on energetic efficiency of agrosystems

A. Kadþys, A. Auðkalnis.

Skirtingais vasariniø mieþiø augimo tarpsniais naudotø florasulamo ir 2,4 D esterio normø maþinimo galimybës

The possibility of reduction herbicides florasulam and 2.4 D ester rate at different timing of application in spring barley

A. Ðlepetienë, I. Kinderienë.

Humuso medþiagø pokyèiai kalvoto reljefo dirvoþemyje  praturtinus já tarpiniø augalø þalia mase

Variation of humic substances in the soil of hilly relief as affected by incorporation of green mass of catch crops

II skyrius. AGROCHEMIJA

Chapter 2.  AGROCHEMISTRY

J. Maþvila, Z. Vaiðvila, J. Lubytë, T. Adomaitis.

Sieros kiekio pokyèiai dirvoþemyje ir augaluose dël ilgalaikio træðimo poveikio

The changes in sulphur content in the soil and plants as affected by a long-term fertilisation

S. Marcinkonis, B. Karmaza.

Fosforo akumuliacijos duomenø vizualizacija potencialios tarðos þidiniuose

Visualisation of phosphorus accumulation data in potential pollution sources

D. Konèius.

Periodinio kalkinimo ir træðimo átaka fosforo formø bei mineraliniø fosfatø frakcijø pokyèiams dirvoþemyje

The effect of periodical liming and fertilization on the forms of phosphates and on the changes in its fractional composition in the soil

Z. Brazienë.

Spring barley yield and productivity components as affected by nitrogen fertilization and weather conditions

Azoto tràðø ir meteorologiniø sàlygø átaka vasariniø mieþiø grûdø derliui ir produktyvumo komponentams

Z. Kriauèiûnienë, R. Velièka, M. Rimkevièienë, S. Raudonius.

Changes of nutrient concentration in the crop residues decomposing in the soil

Maisto medþiagø koncentracijos pokyèiai augalø liekanose jø skaidymosi dirvoþemyje metu

V. Gipiðkis, A. Ðlepetienë, E. Arlauskienë, E. Lenkðaitë, A. Maliðauskas.

Nemuno þemupio salpos dirvoþemiø hidrologinës, fizikinës, cheminës ir biologinës savybës bei sàsajos tarp jø

Hydrological, physical, chemical, biological properties of the floodplain soils of the Nemunas lower reaches and relationships between them

III skyrius. AUGALØ SELEKCIJA

Chapter 3.  PLANT BREEDING

S. Nekroðas, P. Tarakanovas, A. Sliesaravièius.

Naujos eraièinsvidriø veislës

The new festulolium varieties

V. Plyèevaitienë, V. Ruzgas.

Naujø þieminiø rugiø linijø agronominiai tyrimai

Agronomic tests of the new winter rye lines