ÞEMDIRBYSTË-AGRICULTURE T. 93, Nr. 4 (2006) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 93, No. 4 (2006)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

A. Motuzas, V. Vasiliauskienë.

Professor Petras Vasinauskas – the founder of the soil cultivation system in Lithuania

Profesorius Petras Vasinauskas – þemdirbystës moksliniø pagrindø kûrëjas Lietuvoje

Chapter 1. CROP AND SOIL MANAGEMENT

I skyrius. ÞEMDIRBYSTË

V. Feiza, D. Feizienë, I. Deveikytë.

The influence of reduced spring tillage on soil properties, crop yield and profitability in a rotation

Supaprastinto pavasarinio þemës dirbimo átaka dirvoþemio savybëms, augalø derlingumui ir rentabilumui sëjomainoje

D. Feizienë, V. Feiza, G. Kadþienë.

Tillage - fertilization management practices to sustain integrity of soil properties and yields in a crop rotation

Þemës dirbimo ir træðimo átaka dirvoþemio savybiø integralumo palaikymui bei augalø derlingumui sëjomainoje

I. Deveikytë, V. Feiza, D. Feizienë.

Response of weed flora in barley, wheat and rape crops under reduced spring - time tillage

Vasariniø mieþiø, vasariniø kvieèiø ir vasariniø rapsø piktþolëtumo kitimas supaprastinus pavasariná þemës dirbimà

A. Auðkalnis, V. Feiza.

The impact of soil tillage minimization on sandy loam soil

Þemës dirbimo maþinimo átaka lengvo priemolio dirvai

D. Ðimanskaitë.

Feasibility of ploughless soil tillage application on a sandy light loamy soil

Bearimio þemës dirbimo taikymo galimybës lengvo priemolio dirvose

K. Romaneckas, R. Romaneckienë, E. Ðarauskis.

The effect of primary soil tillage methods on sugar beet growth on a light loam luvisol

Pagrindinio þemës dirbimo átaka cukriniø runkeliø augimui lengvo priemolio dirvoje

O. Auðkalnienë.

Rimsulfuron – methyl for weed control in maize stands

Rimsulfurono efektyvumas piktþolëtumo kontrolei kukurûzø pasëlyje

I. Kinderienë.

The effect of conservation farming on the abundance of earthworms on eroded soils

Sliekø gausumas nuardytose dirvose dirvosauginës þemdirbystës sàlygomis

A. Velykis, A. Satkus.

Modelling of seedbed structure for spring barley in clay loam soils

Sëklø guolio sandaros modeliavimas vasariniams mieþiams sunkiame priemolyje

G. Kutra, K. Gaigalis, A. Ðmitienë.

Land use influence on nitrogen leaching and options for pollution mitigation

Þemënaudos poveikis azoto iðplovimui ir tarðos maþinimo galimybës

G. Baigys, K. Gaigalis, G. Kutra.

The influence of reduced tillage on water regime and nutrient leaching in a loamy soil

Supaprastinto þemës dirbimo átaka vandens reþimui ir nitratø iðsiplovimui priemolio dirvoþemyje

A. Marcinkevièienë, V. Boguþas.

The influence of catch crops and manure on soil bioactivity in sustainable and organic farming

Tarpiniø pasëliø ir mëðlo átaka dirvoþemio biologiniam aktyvumui taikant tausojanèiàjà ir ekologinæ þemdirbystës sistemas

J. Rasmussen, M. N¸rremark.

Digital image analysis offers new possibilities in weed harrowing research

Skaitmeninë vaizdo analizë siûlo naujas galimybes naikinant piktþoles akëjimu

Â. Ruciòð, A. Vilde.

Impact of the share inclination angle on the plough body draft resistance

Norago polinkio kampo átaka plûgo traukiamajai jëgai

Chapter 2. PLANT NUTRITION AND SOIL MICROBIOLOGY

II skyrius. AUGALØ MITYBA IR DIRVOÞEMIO MIKROBIOLOGIJA

D. Oþeraitienë, S. Èiuberkis.

The effect of different tillage methods and organic fertilizers on soil physical state and crop yield

Ávairiø þemës dirbimo bûdø ir organiniø tràðø átaka dirvoþemio fizikinei bûklei ir augalø derliui

V. Maðauskas, A. Maðauskienë.

The impact of every four years PK fertilizer application on the crop rotation productivity and economy

Sëjomainos augalø produktyvumo ir ekonominio efektyvumo priklausomumas nuo træðimo fosforo ir kalio tràðomis kas ketveri metai

R. Repðienë, D. Oþeraitienë.

Manuring effect on the soil properties and crop rotation yield

Mëðlo átaka dirvoþemio savybëms ir rotacijos augalø derliui

E. Lapinskas, L. Piaulokaitë-Motuzienë.

The influence of soil acidity on symbiotic and non-symbiotic nitrogen fixation

Dirvoþemio rûgðtumo reikðmë simbiotinio ir nesimbiotinio azoto fiksacijai

Chapter 3. CROP PRODUCTION

III skyrius. AUGALININKYSTË

T. L. Nedzinskienë.

Simplification of winter rye (Secale cereale L.) cultivation technology

Supaprastinta þieminiø rugiø auginimo technologija

S. Èiuberkis, D. Konèius.

The effect of soil ph and nutrient content on crop yield and weed infestation in the crop rotation

Sëjomainos augalø derliaus ir piktþolëtumo priklausomumas nuo dirvoþemio rûgðtumo ir gausumo jame maisto medþiagø

A. Arlauskienë, S. Maikðtënienë.

Improvement of clay loam Cambisol properties by cover crops

Sunkaus priemolio rudþemio savybiø gerinimas tarpiniais augalais

O. Auðkalnienë, V. Pilipavièius, A. Auðkalnis, S. Mikulionienë, V. Ðlapakauskas.

The influence of plant growth regulators on chlorophyll content, photosynthetically active radiation absorption and productivity of two winter wheat varieties

Augimo reguliatoriø átaka chlorofilo kiekiui augaluose, FAR absorbcijai bei þieminiø kvieèiø produktyvumui

V. Seibutis, I. Deveikytë.

Pea yield and its components in different crop rotations

Þirniø derlius ir jo komponentai skirtingose sëjomainose

I. Capouchová, J. Petr, L. Krejèířová.

Protein composition of sorghum and oat grain and their suitability for gluten-free diet

Sorgø ir aviþø grûdø baltymø sudëtis ir jø tinkamumas begliutenei dietai

L. Krejèířová, I. Capouchová, J. Petr, E. Bicanová, R. Kvapil.

Protein composition and quality of winter wheat from organic and conventional farming

Þieminiø kvieèiø, augintø taikant organinæ ir áprastà þemdirbystës sistemas, baltymø sudëtis ir kokybë

E. Bicanová, I. Capouchová, L. Krejèířová, J. Petr, D. Erhartová.

The effect of growth structure on organic winter wheat quality

Augimo struktûros átaka þieminiø kvieèiø, uþaugintø organinëje þemdirbystës sistemoje, kokybei

P. Tarakanovas, J. Kanapeckas, N. Lemeþienë.

Studies of intertrait correlations in cocksfoot (Dactylis glomerata L.)

Paprastøjø ðunaþoliø poþymiø koreliaciniø ryðiø tyrimas

A. Svirskis, S. Juknevièius.

Breeding of red clover varieties for conventional and organic agriculture

Raudonøjø dobilø veisliø selekcija intensyvios ir ekologinës þemdirbystës sistemoms