ÞEMDIRBYSTË-AGRICULTURE T. 93, Nr. 3 (2006) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 93, No. 3 (2006)

Kalba / Language Straipsnio pavadinimas / Title

LT/EN

I TITULINIS / TITLE-PAGE 1st

LT/EN

II TITULINIS / TITLE-PAGE 2nd
 

I skyrius. ÞEMËS DIRBIMAS IR AGROCHEMIJA

Chapter 1. SOIL TILLAGE AND AGROCHEMISTRY

LT/EN

J. Maþvila, K. Rainys, Z. Vaiðvila, J. Arbaèiauskas, T. Adomaitis.

Lauko sëjomainos produktyvumo ir dirvoþemio agrocheminiø savybiø skirtingo fosforingumo ir kalingumo dirvoþemiuose priklausomumas nuo træðimo sistemø

Field crop rotation productivity and agrochemical properties in the soils differring in phosphorus and potassium status as influenced by the fertilization systems

LT/EN

G. Cesevièius, D. Januðauskaitë.

Dirvoþemio mikrobiologinës ir fizikinës savybës ávairiose þemës dirbimo sistemose

Soil microbiological and physical properties in various tillage systems

LT/EN

V. Feiza, D. Feizienë, I. Deveikytë.

Supaprastintas þemës dirbimas pavasará: 1. Átaka dirvoþemio fizikinëms savybëms

Reduced tillage in spring: 1. Influence on soil physical properties

LT/EN

D. Feizienë, V. Feiza, I. Deveikytë.

Supaprastintas þemës dirbimas pavasará: 2. Átaka dirvoþemio agrocheminëms savybëms

Reduced tillage in spring: 2. Influence on soil chemical properties

LT/EN

S. Guþys, Z. Petrokienë.

Skirtingai træðtø sëjomainos kultûriniø augalø átaka fosforo migracijai agroekosistemoje

The influence of the rop rotation differing in fertilisation on phosphorus migration in agroecosystem

 

II skyrius. ÞEMDIRBYSTË IR AUGALININKYSTË

Chapter 2. AGRICULTURE AND CROP PRODUCTION

EN/LT

V. Pilipavièius.

Three year assessment of weed dynamics in herbicide - free barley culture: a field study

Vasariniø mieþiø pasëlio piktþoliø kitimo dinamikos vertinimas be herbicidø panaudojimo: trejø metø lauko tyrimas

EN/LT

V. Pilipavièius, R. Romaneckienë, A. Ramaðkevièienë, A. Sliesaravièius.

Effect of UV-B radiation, ozone concentration and their combinations on Chenopodium album L. early growth adaptivity

UV-B spinduliuotës, ozono koncentracijos ir jø kompleksinis poveikis baltøjø balandø ankstyvojo augimo adaptyvumui

LT/EN

Z. Jankauskienë, A. Endriukaitis.

Linø pluoðto atskyrimas in situ: 3. Pluoðto iðeigos ir kokybës dinamika

Flax fibre separation in situ: 3. Dynamics of fibre quantity and quality

 

III skyrius. AUGALØ SELEKCIJA

Chapter 3. PLANT BREEDING

LT/EN

P. Tarakanovas, S. Nekroðas, V. Kemëðytë.

Paprastøjø ðunaþoliø (Dactylis glomerata L.) skirtingo vystymosi ritmo veisliø selekcinis ávertinimas

Assessment of cocksfoot (Dactylis glomerata L.) varieties differing in the rhythm of development from the viewpoint of breeding

 

IV skyrius. AUGALINËS PRODUKCIJOS KOKYBË

Chapter 4. QUALITY OF PLANT PRODUCTION

LT/EN

A. Mankevièienë, Z. Dabkevièius, R. Maèkinaitë, J. Cesevièienë.

Þieminiø kvieèiø grûdø uþterðtumo mikromicetais ir mikotoksinais priklausomumas nuo træðimo lygio

Contamination of winter wheat grain with fungi and mycotoxins as affected by fertilization level

LT/EN

S. Maikðtënienë, I. Kriðtaponytë, A. Arlauskienë.

Þieminiø kvieèiø skirtingø veisliø grûdø kokybës rodikliai træðiant karbamidu per lapus

Grain quality indicators of winter wheat varieties as affected by urea application through leaves

LT/EN

V. Paplauskienë, B. Butkutë.

Paðarinës vertës komponentø ir cianogeniniø glikozidø kiekiai baltøjø dobilø atmainose ir genotipuose

The contents of feeding value components and cyanogenic glycosides in white clover forms and genotypes

LT/EN

B. Butkutë, V. Paplauskienë.

Daugiameèiø varpiniø þoliø paðarinës vertës potencialas

Forage quality potential of perennial grasses

LT TURINYS
EN CONTENTS
LT PABAIGOS PSL. / THE LAST PAGE