ÞEMDIRBYSTË-AGRICULTURE T. 93, Nr. 2 (2006) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE Vol. 93, No. 2 (2006)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius. AGROCHEMIJA

Chapter 1. AGROCHEMISTRY

E. Lapinskas.

Ankðtiniø augalø inokuliavimo Rhizobium ðtamais ir startinio azoto reikðmë simbiotinio azoto fiksacijai bei dirvoþemio agrocheminëms savybëms

The effect of legume inoculation with Rhizobium strains and starter nitrogen on symbiotic nitrogen fixation and soil agrochemical properties

A. Ðlepetienë, I. Liaudanskienë, J. Ðlepetys.

Dirvoþemio organinës medþiagos ir humuso nustatymo metodai

Soil organic matter and humus determination methods

Þ. Kregþdys, N. Daugëlienë.

Mikroelementø efektyvumas sëjomainoje

The efficacy of trace elements in the crop rotation

G. Staugaitis, R. Petrauskienë.

Lapø tràðø átaka salykliniø mieþiø derliui, kokybei ir pelningumui

The effect of leaf-feed fertiliser on the yield, quality and profitability of malting barley

II skyrius. ÞEMDIRBYSTË IR AUGALININKYSTË

Chapter 2. AGRICULTURE AND CROP PRODUCTION

D. Feizienë, V. Feiza, R. Semaðkienë, G. Kadþienë.

Ekonominis ir energetinis þieminiø kvieèiø derliaus ir kokybës ávertinimas skirtingose þemdirbystës sistemose

Economic and energetic evaluation of winter wheat yield and grain quality potential in different soil management systems

Z. Jankauskienë.

Linø pluoðto atskyrimas in situ: 2. Atsiklojëjimo bei pluoðto atsiskyrimo rodiklio dinamika

Flax fibre separation in situ: 2. Dynamics of dew-retting and fibre separation index

III skyrius. ÞOLININKYSTË

Chapter 3. GRASSLAND HUSBANDRY

R. Vaièiulytë.

Daugiameèiø svidriø, eraièinsvidriø ir jø miðiniø su baltaisiais dobilais derlingum ávertinimas paprastajame iðplautþemyje

Assessment of the biopotential of perennial ryegrass, Festulolium and their mixtures with white clover on a Haplic Luvisol