ÞEMDIRBYSTË-AGRICULTURE  T. 93, Nr. 1 (2006) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE  Vol. 93, No. 1 (2006)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius. AGROCHEMIJA

Chapter 1. AGROCHEMISTRY

D. Oþeraitienë, A. K. Plesevièienë, V. Gipiðkis.

Skirtingø kalkiniø tràðø veikimo trukmë ir poveikis dirvoþemio savybëms bei sëjomainos augalø derliui

Duration of action of different lime fertilizers and their effect on soil properties and yield of crop rotation crops

II skyrius. ÞEMDIRBYSTË IR AUGALININKYSTË

Chapter 2. AGRICULTURE AND CROP PRODUCTION

Z. Jankauskienë.

Linø pluoðto atskyrimas in situ: 1. Stiebeliø drëgnio dinamikos tyrimai

Flax fibre separation in situ: 1. Dynamics of moisture content

III skyrius. ÞOLININKYSTË

Chapter 3. GRASSLAND HUSBANDRY

D. Zableckienë, B. Butkutë.

Daugiameèiø þoliø miðiniø produktyvumas Þemaitijos kalvø ðlaitø ganykloje

Productivity of perennial grass mixtures on the Þemaitija hillslope pasture

R. Skuodienë.

Trumpalaikiø ganomø þolynø botaninë sudëtis ir liekamasis poveikis þieminiø kvieèiø piktþolëtumui

The botanical composition and residual effect of temporary grazed swards on the weed incidence in winter wheat stand

IV skyrius. AUGALØ APSAUGA

Chapter 4. PLANT PROTECTION

R. Lisova, T. L. Nedzinskienë.

Grybiniø ligø iðplitimas ir fungicidø efektyvumas geltonøjø lubinø pasëliuose

The fungal diseases of yellow lupin and the efficacy of fungicides

V skyrius. AUGALØ SELEKCIJA

Chapter 5. PLANT BREEDING

P. Tarakanovas, А. Sprainaitis.

Genotype x environment interaction and dry matter yield stability of white clover (Trifolium repens L.) cultivars and breeding populations

Baltøjø dobilø veisliø ir populiacijø sausøjø medþiagø derliaus stabilumas

S. Nekroðas.

Naujos daugiameèiø svidriø veislës, sukurtos ávairiais selekciniais metodais

The new perennial ryegrass varieties developed using various breeding methods