ÞEMDIRBYSTË-AGRICULTURE 2005 4 (92) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE  2005 4 (92)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius. DIRVOTYRA IR AGROCHEMIJA

Chapter 1. SOIL SCIENCE AND AGROCHEMISTRY

K. Armolaitis, J. Aleinikovienë, A. Baniûnienë, V. Þëkaitë.

Smëlþemiø cheminës ir biologinës savybës dirvonuojanèiose ir miðku apþeldintose þemës ûkio naudmenose

Chemical and biological properties of arenosols in abandoned and afforested arable land

J. Maþvila, A. Antanaitis, J. Arbaèiauskas, J. Lubytë, T. Adomaitis, Z. Vaiðvila.

Fosforo tyrimai skirtingais metodais ir jø tinkamumas Lietuvos dirvoþemiams

Assessing of phosphorus amount in soil using different methods and their suitability for Lithuanian soils

V. Maðauskas, A. Maðauskienë.

Superfosfato kaip sieros ðaltinio ilgalaikio naudojimo átaka augalø derliui sëjomainoje

The impact of the long-term application of superphosphate as sulphur containing fertilizer on the yield of crops in the rotation

S. Lazauskas, R. Semaðkienë, V. Paplauskienë.

Azoto tràðø ir fungicidø átaka salykliniø mieþiø ávairiø veisliø grûdø derliui ir stambumui kontrastingomis meteorologinëmis sàlygomis

The effect of nitrogen fertilizers and fungicides on the yield and grain size of malting barley varieties under contrasting meteorological conditions

II skyrius. ÞEMDIRBYSTË IR AUGALININKYSTË

Chapter 2. AGRICULTURE AND CROP PRODUCTION

V. Feiza, D. Ðimanskaitë, I. Deveikytë, A. Ðlepetienë.

Pagrindinio þemës dirbimo supaprastinimo galimybës lengvo priemolio dirvose

The posibility of reduction of primary tillage on sandy loam soil

A. Baniûnienë, V. Þëkaitë.

Vasariniø kvieèiø vystymosi priklauso mumas nuo sëjos laiko, sëklos normos ir meteorologiniø sàlygø

Development of winter wheat in relation to sowing date, seed rate and weather conditions

I. Deveikytë.

Piktþoliø naikinimo sistemos cukriniø runkeliø pasëliuose

Comparison of weed control systems in sugar beet

III skyrius. AUGALØ APSAUGA

Chapter 3. PLANT PROTECTION

Z. Dabkevièius, J. Sinkevièienë, R. Semaðkienë, A. Ðaluchaitë.

Lietuvoje auginamø vasariniø mieþiø veisliø sëklos uþkrëstumas mikromicetais

Fungal infection of the Lithuania-grown spring barley seed

IV skyrius. ÞOLININKYSTË

Chapter 4. GRASSLAND HUSBANDRY

Þ. Kadþiulienë, L. Ðarûnaitë, L. Kadþiulis.

Þoliø ásëlá veikianèiø veiksniø átaka derliaus formavimuisi per pirmuosius dvejus amþiaus metus

The effect of the factors affecting undersown crop of grasses on yield formation during the first two years of age

V. Gipiðkis.

Uþliejimo trukmës, persëjimo ir træðimo tyrimai Minijos salpos durpþemiø pievose

Flooding duration, meadow resowing and fertilizing investigation in the peat soils of flood land of Minija