ÞEMDIRBYSTË-AGRICULTURE 2005 3 (91) / ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE 2005 3 (91)
Santraukos / Summaries

Turinys / Content

I skyrius. AGROCHEMIJA

Chapter 1. AGROCHEMISTRY

J. Maþvila, T. Adomaitis.

Judriøjø fosforo ir kalio kiekiø kaita Lietuvos þemës ûkio naudmenø dirvoþemiuose

Changes in available phosphorus and potassium content in the soils of Lithuania’s agricultural land

II skyrius. ÞEMDIRBYSTË IR AUGALININKYSTË

Chapter 2. AGRICULTURE AND CROP PRODUCTION

B. Jankauskas, G. Jankauskienë.

Prieðerozinës agropriemonës ir ûkiø pecializacijos bei alternatyvios gyventojø veiklos prie jø derinimas

Erosion-preventive agricultural practices and adjustment of farm specialisation and alternative human activities to these practices

I. Kinderienë.

Tarpiniø pasëliø átaka piktþoliø, auganèiø javuose, Sudëèiai, skaièiui ir daþnumui kalvoto reljefo dirvose

The influence of catch crops on the composition, number and frequency of weeds growing in cereal crops on hilly soils

M. Bastys, A. Ðiuliauskas.

Stiebeliø masës bei juostos vartymo átaka linø atsiklojëjimui ir ðiaudeliø iðeigai

The influence of fibre flax stem mass and turning of the stem swath on the flax dew-retting processes and straw output

A. Nedzinskas, T. L. Nedzinskienë.

Trumpos apyvartos gluosniø (Salix L.) auginimas priesmëlio dirvoþemyje

Cultivation of short rotation willow (Salix L.) on sandy loam soil

III skyrius. AUGALØ PATOLOGIJA IR APSAUGA

Chapter 3. PLANT PATHOLOGY AND PROTECTION

E. Gruzdevienë, Z. Dabkevièius.

Pasmos (Septoria linicola) plitimas pluoðtiniuose linuose ir þalingumo maþinimas

Incidence of pasmo disease (Septoria linicola) in fibre flax and damage reduction

R. Ðmatas, J. Ðurkus.

Tripsø gausumo kaita þieminiuose javuose

Occurrence of thrips in winter cereals

IV skyrius. ÞOLININKYSTË

Chapter 4. GRASSLAND HUSBANDRY

V. Þëkaitë, A. Baniûnienë.

Daugiameèiø þoliø ir jø miðiniø parinkimas gilaus smëlio dirvoje

Choice of perennial grasses and their mixtures on deep sand soil